blauwe achtergrond menubar
ga terug

Wetten

Beroepscode

In het onderstaande document staan de regels beschreven die door verschillende wetten aan een logopedist worden gesteld. Het gaat om de volgende wetten:

1. Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
2. Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
3. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
4. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkz)
5. Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
6. Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hier vindt u het document dat deze wetten beschrijft.

Privacy-beleid

De privacy van onze patiënten vinden wij erg belangrijk. Op grond van de Algemende Verordening Gegevensbescherming zijn de eisen hiervoor aangescherpt. De praktijk voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van de privacy.

Het pivacy-beleid kunt u hier downloaden.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren (en dus ook de logopedist), op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, verplicht om een meldcode te hanteren.

Download hier het document dat over de meldcode gaat.

Patiënten klachtrecht

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.
Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden kunt u de brochure hieronder downloaden. Ook is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

Download de brochure 'Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist'
Download de brochure 'U heeft een klacht ingediend'